Jätkusuutlik kalastamine

Jätkusuutlik kalastamine ja Baltic Sea Fishing võrgustik

LaheKala propageerib jätkusuutliku kalastamist. See tähendab, et me austame kala, teisi looduses liikujaid ja loodust ennast. Kutsume üles ka Sind ja seda tegema ja püüdma vaid niipalju kala, kui jõuad ise ära süüa. Kohtle kala väärikalt. Austa teisi looduses viibivaid inimesi. Hoia loodus enda ümber puhas ja võta leitud prügi alati kaasa. Alamõõduline kala proovi vabastada juba vees. Tee alati enne kala katsumist  oma käsi märjaks.

LaheKala kuulub jätkusuutliku kalastamist edendavasse Baltic Sea Fishing võrgustikku. Võrgustikku kuuluvad kalagiidid Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Rootsis järgivad ühist Läänemerel kalastamise eetilisi põhimõtteid. Rohkem teavet võrgustiku kohta leiate. Rohkem infot. 

LÄÄNEMEREL KALASTAMISE EETILISED PÕHIMÕTTED

Olgem lugupidavad kalade, inimeste ja looduse vastu. 

Põhimõtted ja väärtused 

Meil tuleb Läänemere kalapopulatsioonide säilitamiseks omalt poolt midagi tagasi anda.  Oleme looduslikest ressurssidest sõltuvad ning seetõttu kasutame kalandusturismist saadud rahalisi vahendeid kohalike rannikuäärsete kalade kaitsmiseks – eelkõige meriforelli populatsiooni suurendamiseks.
Veendume alati, et kalapüük oleks ohutu.

Meil on luba võtta kalapaadi peale turiste. Need nõuded sõltuvad rahvusvahelistest seadustest, kuid paljudel juhtudel on meil isegi rangemate nõudmistega load. Veendume alati, et kõik meiepoolsed vajalikud kindlustused kehtiksid, kuid kuna kindlustus ei kata kõiki ootamatuseid, siis peab igal kliendil olema sõlmitud ka eraldi õnnetusjuhtumikindlustus.

Oleme kalaspordi eest seisjad. Tõstame teadlikkust jätkusuutliku kalaspordi ja õngepüügi kohta. Kasutame kalapüügiks spetsiaalset kaasaegset varustust ja meetodeid, järgime häid meremeeste tavasid ja tunneme uhkust selle üle, et tunneme end ümbritsevat keskkonda ja oskame seda kaitsta.

Soovime oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Hoiame kõik sõidukid ja paadid heas seisukorras ning vastutame ka oma individuaalsete ökoloogiliste jalajälgede eest. Meie sooviks on soetada võimaluse korral uuemaid ja madalama heitgaaside tasemega aluseid.

Meie poolt pakutavad teenused on kõrgel tasemel. Püüame oma klientide soove ja vajadusi mõista ning nendele vastu tulla. Oleme teadlikud oma rollist kalapüügi juhendajatena ja saame aru, millal teisi suunata ja millal õpetada. Meil on parimad õngepüügi oskused ja teame kõiki parimaid kalapüügikohti. Oma vaba aega kasutame uute tegutsemisvaldkondade avastamiseks, mis arendaks meid juhendajatena ja muudaks meid klientide jaoks atraktiivsemaks.

Püüame olla kursis Läänemere kalavarudega. Osaleme teaduslikes uuringutes ja järgime aruandlusnõudeid – peame püütud kalade kohta logiraamatut, sealhulgas ka ebatavaliste leidude ja võõrliikide kohta.

Veendume, et KÕIK kliendid, kes selle nimetuse all kalapüügiga tegelevad, oleksid eetikakoodeksist teadlikud.

EETIKAKOODEKS

Järgime hetkel kalapüügispordile kehtivaid reegleid ja regulatsioone, nt püütavate kalade lubatud suuruse kohta. Kasutame ainult heaks kiidetud kalapüügivahendeid ja meetodeid, peame lugu ajutise või hooajalise kaitse all olevatest aladest, looduskaitsealadest ja/või looduskaitse all olevatest liikidest. Seda kõike vastavalt riiklikele seadustele.

  • Kalastame püüa ja vabasta (Catch & Release) põhimõttel ning soovitame seda ka teistele. Kalastame viisil, mis laseb meil püütud saagi uuesti vabastada – suhtume püütud kaladesse hoolivalt ja hoiame neid võimalikult vähe aega veest väljas. Selleks, et püütud kalu mitte vigastada, kasutame parimat saadaolevat kalapüügivarustust: sõlmedeta nootasid, spetsiaalselt disainitud tange, spetsiaalset mõõtmismatti ja kaalu. Püüa ja vabasta (Catch & Release) kalapüügist räägitakse lähemalt CATCH projekti filmis .
  • Peame kinni püügilimiitidest, st ühe kalaliigi maksimaalsest püügiarvust inimese kohta, tingimusel, et püütud kala vastab lubatud suurusele: ahven – 5, haug – 1, koha – 1, meriforell – 1, lõhe – 1
  • Kala tuleb koheselt hukata, kui see alles jäetakse. Vabastada tuleb kudejad – suurimad kalad, kes on kalapopulatsiooni paljunemise jaoks olulised.
  • Oleme manööverdades ettevaatlikud, et mitte kudevaid kalu häirida. Paadiga sõidame nii, et see oleks kliendile ohutu ja ei häiriks loodust. Ettevaatlik tuleb olla kalade ja merelindude paljunemis- ja pesitsuskohtades, et paat ei tekitaks liialt suurt lainetust ega puutuks veekogu põhja. Kohtades, kus vesi on liiga madal, tuleks kasutada elektrimootorit.
  • Me ei püüa saavutada edu teisi õngitsejaid/juhendajaid häirides. Sellisel juhul tuleb kalapüügiks leida teine koht või aeg. Hea tava on, et teistest õngitsejatest tuleb olla vähemalt 300 meetri kaugusel, ehkki on ka erandeid, näiteks kaldalt õngitsemisel ja teatud juhtudel ka paadist õngitsemisel.
  • Mitu päeva järjest samast kohast kala ei püüta. Valime koha, mis oleks eelmisest võimalikult kaugel, et kalavarusid mitte liialt kurnata.
  • Ümbritsev loodus ja meri tuleb puhtana hoida. Prügi viime koju tagasi ning kui märkame maas kellegi teise prügi, siis võtame ka selle kaasa.
  • Tarbime vähem alkoholi. Merel alkoholi tarbimine on ohtlik ja teiste suhtes lugupidamatu ning seega hoiame alkoholikogused minimaalsena.
  • Kasutame ainult juba sisse sõidetud teid ja radu ning sõidame randades, kus see on lubatud. Peame meeles, et loodus on õrn ja seda ei tohi rikkuda.
  • Mereraadiosidet kasutame vastutustundlikult. Raadio teel teiste õngitsejatega suhtlemine võib kalapüügil abiks olla, kuid peame meeles, et selle tegelik eesmärk on tagada meie turvalisus. Suhtluseks võiks kasutada muid kanaleid, et turvalisuse ja merepääste tagamiseks mõeldud kanal 16 (156,8 MHz) oleks vaba.