Andmekaitsetingimused

Haldaja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Haldaja võib Teenuse osutamise käigus koguda Kasutaja või tema nimel Lahekala.ee kasutavate füüsiliste isikute Isikuandmeid füüsilise isiku poolt antud nõusoleku alusel. Haldaja kogub Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel Veebisaidi kasutamisel vastavalt Kasutustingimustele. Kõigi Teenuste osutamisel salvestab Haldaja Kasutaja või tema nimel Lahekala.ee kasutava füüsilise isiku arvuti IP-aadressi infosüsteemi turvalisuse ja Teenuse Kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

Kasutaja või tema nimel Lahekala infosüsteemi kasutav füüsiline isik annab Lepingu sõlmimisega Haldajale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus. Kasutajal või tema nimel Lahekala infosüsteemi kasutaval füüsilisel isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, pöördudes selleks Haldaja poole. Nõusoleku tagasi võtmisel ei ole füüsilisest isikust Kasutajal võimalik Lahekala infosüsteemi kasutada.

Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus igal ajal nõuda tutvumist tema kohta kogutud Isikuandmetega või nõuda nende parandamist või nõuda nende töötlemise piiramist või nõuda nende ülekandmist või esitada vastuväiteid nende kasutamisele või nõuda nende töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kui ilma selliste Isikuandmeteta ei ole võimalik Kasutajale Teenuseid osutada, siis loetakse, et Kasutaja on Isikuandmete töötlemise lõpetamise, kustutamise või sulgemise nõude esitamisega ühtlasi esitanud Lepingu ühepoolse lõpetamise avalduse ning Haldajal on õigus lõpetada Kasutajale vastavate Teenuste osutamine. Eelnimetatud Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus oma andmete töötlemise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Haldaja säilitab saadud teabe Kasutaja või tema nimel Lahekala infosüsteemi kasutava füüsilise isikuga suhtlemise kohta ja toimingute kohta Lahekala infosüsteemis elektroonilisel kujul kuni 5 aastat, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Kõnealuseid Isikuandmeid kasutab Haldaja:
– Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks;
– Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks;
– Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;
– Haldaja ei edasta Kasutaja või tema nimel Lahekala infosüsteemi kasutava füüsilise isiku kohta saadud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, 

Haldaja edastab kasutaja andmeid kui ta on:
– Andmed ise märkinud kasutajakonto kaudu oma kontaktandmeteks ja lubanud nende avaldamist;

Haldaja ei kasuta Kasutaja või tema füüsilise isiku kohta saadud kontaktandmeid Lahekala infosüsteemi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks

Kasutajal või tema nimel Lahekala infosüsteemi kasutaval füüsilisel isikul on õigus näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja nõuda andmete parandamist. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.